مهم نیست مرگ کجا و کی به سراغ من می آید مهم اینست که وقتی می آید من آنجا نباشم»
وودي آلن

«پیوند عشق حقیقی حتی با مرگ گسیخته نمیشود، چه رسد به دوری.»
ولتر

«تنها مرگ است که دروغ نمیگوید! حضور مرگ همه موهومات را نیست و نابود میکند. ما بچه مرگ هستیم و مرگ است که ما را از فریبهای زندگي نجات میدهد، و در ته زندگی، اوست که ما را صدا میزند و بهسوی خودش میخواند.»
صادق هدايت

«زندگي هر چه پوچتر باشد مرگ تحمل ناپذیرتر میشود.»
ژان پل سارتر

«مردن کافی نیست باید به موقع مرد.»
ژان پل سارتر

آن که به کمال رسیدهاست، فاتحانه به مرگ خویش میمیرد و چنین مرگی، بهین مرگ است.
نيچه

تنها سعادتمند، کسی است که چشم به جهان نگشوده به خواب مرگ فرو رود.
ارنست همینگویشعر

«اگر مرگ داد است بیداد چیست //زداد اینهمه بانگ و فریاد چیست»
فردوسي

« مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست // آینه ی صافی یقین همرنگ روست»
مولوي

«آزمودم، مرگ من در زندگي است// چون رهم زین زندگی، پایندگی است»
مولوي

«بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگي خواهی»
سنايي

«به نام نکو گر بمیرم رواست// مرا نام باید که تن مرگ راست»
فردوسي

«پیامی است از مرگ موی سفید// به بودن چهداری تو چندین اميد»
فردوسي

«تنهایی از مرگ ناخوشتر است// هرآنکس که تنها بود بیکس است»
فردوسي

«جامه مرگش آسمان دوزد// هرکه اندر زمین ز مادر زاد»
ايرج ميرزا

«چنان زمرگ بترس از سیه سفیدی موی// که مرد مار گزیده زشکل پیسه رسن»
جمال الدين عبد الرزاق

«چنین گفـت کز مرگ، خود چاره نیست// مرا بر دل اندیشه زین باره نیست// مرا بیش از این زندگاني نبود// زمانه نکاهد نخواهد فزود»
فردوسي

«چو خواهی ستایش پس مرگ تو// خرد باید ای نامور برگ تو»
فردوسي

«خصم را گو پیش تیغش جوشن و خفتان مپوش// مرگ را کی چاره هرگز جوشن و خفتان کند»
قاآني

«خواب را گفتهای برادر مرگ// چو بخسبی همیزنی درِ مرگ»
اوحدي مراغه اي

«خوشا آنکس که پیش ازمرگ میرد// دل و جان هرچه باشد ترک گیرد»
عطار

«کسی کو نکونام میرد همی// ز مرگش تاسف خورد عالمی»
اسدي طوسي

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آبان ۱۳۸۹ساعت 15:10  توسط سیامک آرش آزاد  |